Icke-farligt avfall

För avfall som klassas som icke-farligt avfall krävs en grundläggande karaktärisering som bland annat beskriver materialets ursprung, egenskaper och innehåll. Se nedan för mer information.

 • Utsorterad deponirest får innehålla max 10 volymprocent brännbart avfall (vid heterogent avfall) alternativt 10 vikt-% TOC (vid homogent avfall)

 • För bygg- och rivningsavfall gäller att:
  • Gips ska sorteras ut separat, då detta deponeras i egen cell.
  • Isolering (mineralull) ska i möjligaste mån sorteras separat. Blandat byggavfall där innehållet av isolering är mer än 10 volym-% debiteras enligt taxa för isolering.
  • Asbesthaltigt avfall klassas som farligt avfall och hanteras som egen fraktion.

 • Avfall avsett för återvinning som konstruktionsmassa (”MKM”) ska vara godkänt av Dåva DAC före avlämning. Grundläggande krav är att det är fritt från föroreningar som överskrider riktvärden för MKM enligt Naturvårdsverkets rapport 5976 Riktvärden för förorenad mark.
  • Dåva DAC kan ställa ytterligare krav, t ex avseende lukt, synintryck och geoteknisk stabilitet.

 • För Förorenad jord, blästersand, industrislam samt alla sorters askor och avfall avsett för återvinning som konstruktionsmassa ska resultat av provning inlämnas tillsammans med deklarationen.

 • Avfallet ska vara analyserat med avseende på totalhalter av förekommande föroreningar samt TOC. För bioaskor krävs också analys av Cesium-137. Avvikelser kan förekomma.

 • Kontakta Dåva DAC om provning ej är utförd. Vi hjälper er att välja rätt analys samt kan i vissa fall även utföra provningen.

Viktig information till dig som lämnar avfall till deponering

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Skip to content