Fast avfall

Dåva DAC tar emot förorenat avfall som kräver behandling innan deponering.

Vi deponerar följande fasta avfall:
• Askor
• Förorenad jord
• Restprodukter från industrin
• Deponirester från hushåll och byggbranschen
• Asbest
• Sulfidjord
• Jord och sten

Farligt avfall

Avfall som klassas som farligt avfall ska karaktäriseras och laktestas innan deponering. Dessa analyser ska bifogas den avfallsdeklaration som avlämnaren skickar in till Dåva DAC innan avfallet kommer till anläggningen.

Icke-farligt avfall

För avfall som klassas som icke-farligt avfall krävs en grundläggande karaktärisering som bland annat beskriver materialets ursprung, egenskaper och innehåll.

Behandling för deponering

Behandling kan tex innebära stabilisering, sortering eller samkaraktärisering av avfallet för att uppfylla de krav som ställs för deponering. Vi kan även hjälpa till med karakterisering av avfall samt mellanlagring i väntan på provsvar.

Sulfidjord

Sulfidjord omhändertas genom kemisk stabilisering alternativt deponering. Deponering sker under syrereducerade förhållanden för att motverka oxidering och utlakning av svavelsyra som uppstår då sulfidjorden får ligga öppet.

Jordmassor till behandling ska anmälas i god tid genom att en avfallsdeklarationPDF skickas in. Till deklarationen ska bifogas underlag i form av jordartsbestämning och analyser för bedömning av försurningspotential då endast sådan jord som har försurningspotential deponeras. Följande analyser krävs som minimum:

• Jordartsbedömning
• pH
• Svavel (mg/kg TS)
• Järn (mg/kg TS)

Vid större mängder (>500 ton) kan analys av försurningspotential krävas, vilket kollas av med Dåva DAC. Provning ska utföras på för aktuella massor representativt material och i omfattning i relation till aktuell mängd (riktmärke 1 prov/500 ton).

Efter bedömning och godkännande av Dåva DAC sker behandling eller deponering enligt överenskommelse.

Viktig information till dig som lämnar avfall till deponering

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Skip to content