FOU - Forskning och Utveckling

Forskning och utveckling på Dåva DAC.

MinImpact - Best practices for sustainable stabilisation and reuse of sulfidic soils with minimised environmental impact

Innehåll: Sulfidjordar är en stor utmaning när de påträffas i infrastrukturprojekt och stadsexpansion på grund av dåliga geotekniska egenskaper och kraftig försurning när de störs. 

Mikrobiologin, geokemin och markmekaniken i dessa jordar är sammankopplade och därför behövs ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att bedöma de långsiktiga miljökonsekvenserna av nuvarande hanteringsmetoder för schaktade/muddrade sulfidjordar. Projektkonsortiet i Finland och Sverige består av organisationer med den kompletterande och praktiska expertis som behövs i detta projekt.

Syftet med projektet är att bygga upp gränsöverskridande bästa praxis för hantering av sulfidjordar. Bästa praxis kommer att utvecklas i projektets gränsöverskridande nätverk genom en ömsesidig kunskapsöverföring mellan projektpartnerna och målgruppen, dvs. tillståndsgivande och övervakande myndigheter, konsulter, kommunala stadsplaneringskontor, deponihanteringsföretag och nationella transportmyndigheter som är involverade i markbyggnadsprojekt. Projektpartnerna kommer att bidra med den kunskap och det stöd som behövs och deltagarna i referensgruppen kommer att ge en praktisk orientering för att säkerställa att de bästa metoderna kan skräddarsys efter den faktiska situationen.

Verksamheten består av fältförsök med kompletterande laboratorieförsök, där hanteringstekniker av sulfidjordar under vattendränkta och dränerade förhållanden och med olika modifieringar undersöks för att förbättra den befintliga kunskapsbasen. Rekommendationer med bästa praxis sammanställs för att stödja myndigheter och entreprenörer under tillståndsprocessen för att möjliggöra en lokal och resurseffektiv hantering av den uppgrävda jorden.

Period: 2023.10.01 – 2026.09.30

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Interreg Aurora, Lapin Liitto

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Eva Högfors-Rönnholm

Samarbetspartners: Luleå tekniska universitet, Linnéuniversitet, Dåva deponi och Avfallscenter i Umeå AB

 

Skip to content