Farligt avfall

Avfall som klassas som farligt avfall ska karaktäriseras och laktestas innan deponering. Se nedanstående information. Dessa analyser ska sedan bifogas den avfallsdeklaration som avlämnaren skickar in till Dåva DAC innan avfallet kommer till anläggningen. 

 • Verksamhetsavfall (t.ex. från regelbundna industriprocesser)
  • En grundläggande karakterisering ska vara utförd där totalhalt, lakegenskaper, TOC och ANC framgår. Avvikelser från detta kan förekomma.
  • Lakegenskaper ska vara undersökta enligt NFS 2004:10, 15-19§§. Vid grundläggande karakterisering krävs perkolationstest. Vid överensstämmelseprov kan tvåstegs skaktest nyttjas om överensstämmelse mellan detta och perkolationstest tidigare visats.
  • Analysparametrar enligt NFS 2004:10, 34-35§§.
  • Kontakta Dåva DAC om provning ej är utförd. Vi hjälper er att välja rätt analys samt kan i vissa fall även utföra provningen.

 • Förorenade jordar
  • En grundläggande karakterisering ska vara utförd.
  • Förorenad jord klassad som FA ska vara analyserad med avseende på totalhalter av aktuella föroreningar, TOC och ANC samt vara laktestad med perkolationstest eller tvåstegs skaktest. Analysparametrar enligt NFS 2004:10, 34-35§§. Avvikelser från detta kan förekomma.
  • Vi tillämpar Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för klassning av förorenade massor som farligt avfall. Haltgränserna finns i Avfall Sveriges rapport 2019:01 ”Uppdaterade bedömnings-grunder för förorenade massor.”

 • Transportdokument
  • Transport av farligt avfall ska åtföljas av transportdokument i enlighet med krav i Avfallsförordningen (2020:614) kap 6, §19. Mall finns att hämta under blanketter.

 • Spårbarhet farligt avfall
  • Dåva DAC begär in detaljerad information om t ex plats för senaste hantering i enlighet med regelverket för spårbarhet av avfall i Avfallsförordningen (2020:614).

Viktig information till dig som lämnar avfall till deponering

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Skip to content